Eng

המודל התכנותי של מוצר

מאת: גלעד אופנהיימר, מנכ''ל פיתוח הנדסי ועיצוב מוצר: INTOVISION

 פיתוח מוצר הינו תהליך רב-שלבי, אשר בו כל שלב נבנה ונסמך על מסקנות השלב הקודם לו. תהליך פיתוח המוצר דורש מחקר שוק, ניתוח ופירוק תהליכי הייצור, תכנון טכנולוגי ועוד. פעמים רבות מה שמבדיל בין מוצר הזוכה להצלחה שיווקית וכלכלית לבין מוצר הנגנז בדרך בשל בעיות תכנון, טכנולוגיה או עלויות הוא תכנון נכון של התהליך מהשלב הראשוני ועד הסופי, ניתוח והבנה מוקדמת של נקודות התורפה והמכשולים הצפויים בדרך והערכות מוקדמת למתן פתרונות לבעיות אלו.בתהליך פיתוח מוצר יש לבחון הן פרמטרים ברמת השוק (האם למוצר יש ערך מוסף, האם יש לו יתרון על פני המתחרים והאם הצרכנים הפרטיים ובעיקר חברות מובילות בשוק יכולות להוות לקוח פוטנציאלי של המוצר וכדומה) והן פרמטרים מההיבט הטכנולוגי (האם המוצר ניתן ליישום עם הטכנולוגיה הקיימת כיום או שנדרש לפתח עבורו טכנולוגיה חדשה, האם קיימים בשוק המרכיבים והחומרים הנדרשים לייצורו ומהן העלויות הנגזרות מן הדרישות המכאניות של ייצור המוצר).

מודל היתכנותי מאפשר לבחון ולוודא כי יישום הרעיון אפשרי. שימוש במודל זה נדרש עבור מוצרים המאופיינים במנגנונים מכאניים ואלקטרו-מכאניים, בהם עלול להיווצר מצב בו רעיון מסוים נראה אפשרי ליישום ברמה התיאורטית אך למעשה אינו אפשרי לביצוע בשלב המעשי. ארבעת שלבי המודל ההתכנותי מאפשרים ליזם לבחון ולאבחן כבר בשלבים הראשונים של הפיתוח את אפשרות היישום של המוצר, את הדרישות המכאניות והטכנולוגיות הנדרשות לייצורו, מהן הבעיות שעלולות להתעורר בשלבי הפיתוח וכן מהן עלויות הייצור הצפויות.

ארבעת השלבים של מודל התכנותי:

1. מחקר ראשוני
המחקר הראשוני כולל אפיון המוצר והשוק אליו הוא מיועד. בתהליך האפיון הראשוני נבחנים ההיבטים השונים המגדירים את המוצר, השימושים שלו והייעוד שלו. אפיון זה כולל מגוון פרמטרים המפרקים את המוצר לפרטיו וכוללים: הגדרת הייעוד של המוצר וקביעת קהל היעד, זיהוי הפונקציות שניתן לבצע עם המוצר (נייח, נייד, ניתן לאחסון וכדומה), בחינת מבנה המוצר, דרישות הייצור והתפעול ומאפיינים נוספים.
2. פיתוח קונספט ראשוני

לאחר המחקר הראשוני והאפיון, ניתן לפתח קונספט ראשוני שעיקרו פיתוח מנגנון הפעולה של המוצר. בשלב זה מתוכנן המבנה הכללי של המנגנון המציג באמצעות סקיצות והדמיות ממוחשבות את מנגנון הפעולה של המוצר ואת מבנה מעטפת המנגנון, בנוסף להגדרה כללית של טכנולוגיות הייצור והגדרת חומרים כללית (עץ, מתכת או פלסטיק). לאחר סיום שלב פיתוח הקונספט הראשוני, כאשר מנגנון הפעולה של המוצר כבר נקבע והוגדר, עוברים לשלב פיתוח קונספט מפורט.
3. פיתוח קונפסט מפורט
בשלב זה נעשה תכנון מפורט של מנגנון הפעולה של המוצר, שממנו ניתן יהיה לבנות דגם היתכנותי. מנגנון הפעולה מפורק לחלקים המרכיבים אותו, תוך בחירת חלקים סטנדרטיים לשימוש והגדרת חלקים הדורשים תכנון, כאשר כל חלק הדורש תכנון נבחן ומוגדר מבחינת גודל, משקל, עובי וכדומה. זה השלב בו אותם חלקים שהופיעו בהדמיות הממוחשבות הופכים למרכיבים ממשיים, ונעשית אינטגרציה בין כל החלקים.
4. בניית דגם היתכנותי
שלב זה הינו שלב בחינת הקונספט והוא מציג מודל פשוט וראשוני הבוחן את הטכנולוגיה או המנגנון שפותח עבור המוצר. חלקי מנגנון הפעולה שהוגדרו בשלב פיתוח הקונספט המפורט מורכבים לכדי דגם היתכנותי, שבוחן את ההיתכנות הטכנולוגית של מנגנון הפעולה, מזהה בעיות ושיפורים נדרשים, ובוחן האם מנגנון הפעולה עונה על הדרישות שהוגדרו עבורו בשלב האפיון הראשוני, והאם ניתן לייצר את המוצר בעלויות ייצור ריאליות.